Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Ar 2016. gada 29. martu stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura 10.pants paredz lielajiem uzņēmumiem pienākumu veikt energoauditu vai ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu. Tāpat šis pants precizē, kas jāaptver energoauditā:

 • Lielā uzņēmuma energoaudits aptver vismaz 90 procentus no lielā uzņēmuma kopējā enerģijas galapatēriņa;
 • Lielais uzņēmums ziņo atbildīgajai iestādei par energoaudita veikšanu vai šā panta sestajā daļā minētās sertificētas energopārvaldības sistēmas vai sertificētas vides pārvaldības sistēmas ieviešanu, ierosinātajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kā arī katru gadu ziņo par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu. Ziņošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
 • Lielais uzņēmums ievieš visus vai vismaz trīs pirmajā vai kārtējā energoaudita pārskatā vai energopārvaldības sistēmas vai papildinātās vides pārvaldības sistēmas ietvaros norādītos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi.

Minimālās prasības uzņēmumu un rūpnieciskajam energoauditam nosaka "Uzņēmumu energoaudita noteikumi". Noteikumi paredz, ka energoaudita pamatā ir uzņēmuma enerģijas bilance. Energoauditā atsevišķi norāda šādus enerģijas patērētājus un enerģijas apjomus:

 • uzņēmuma īpašumā vai lietošanā esošo ēku apkurei patērētā enerģija;
 • sadzīves vajadzībām nepieciešamā karstā ūdens sagatavošanai patērētā enerģija;
 • apgaismojumam patērētā enerģija;
 • ventilācijas sistēmu darbināšanai patērētā enerģija;
 • telpu dzesēšanai patērētā enerģija;
 • rūpnieciskajos procesos patērētā:
 • elektroenerģija;
 • siltumenerģija;
 • citi enerģijas patērētāji.

Uzņēmumu un rūpnieciskais audits Jums ļaus noteikt, cik efektīvi darbojas jūsu uzņēmums salīdzinot ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem, dos iespēju samazināt produkcijas pašizmaksu un paaugstinās uzņēmuma konkurētspēju.

Energoaudita laikā, sadarbībā ar uzņēmuma pārstāvjiem, identificēsim un izanalizēsim iespējamos energoefektivitātes un resursu samazināšanas pasākumus. Uzņēmuma un rūpnieciskais audits jums ļaus noskaidrot iespējamos tehnoloģiju uzlabojumus un tīrākas ražošanas iespējas. Jūsu uzņēmums kļūs energoefektīvāks un videi draudzīgāks un izpildīs energoefektivitātes likumdošanas prasības.

Lielo uzņēmumu un rūpniecības uzņēmumu gadījumā tiek veikts visaptverošs audits apskatot kā ražošanas ēkas tā arī ražošanas iekārtas un procesus, apgaismojuma, apkures, tvaika, saspiesta gaisa, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas. Pēc uzņēmuma energoauditu tiek izstrādāts monitoringa un energopārvaldības plāns, kas uzņēmuma tehniskajam personālam un vadībai ļauj sekot noteikto energoefektivitātes mērķu izpildei, enerģijas patēriņam un izmaksām par enerģiju. Uzņēmumu energoaudits tiek veikts arī gadījumos, kad tiek izstrādāta funkcionējoša energopārvaldības sistēma, kurā noteikti reāli energoefektivitātes mērķi.

Rūpnieciskajā darbībā patērētās enerģijas sadalījumu nosaka, komersantam vienojoties ar energoauditoru. Esošās situācijas raksturojumā detalizēti apraksta vismaz tās sistēmas (piemēram, norobežojošās konstrukcijas, apgaismojums, karstā ūdens sistēma) un iekārtas (piemēram, ventilācijas iekārtas, kompresori, sūkņi, rūpniecisko procesu iekārtas), kurās paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus.

SIA “Ekodoma” šajā nozarē ir 25 gadu pieredze un tā ir sertificēta un tiesīga veikt uzņēmumu un rūpniecisko energoauditus.

Daļa no lielo uzņēmumu saraksta, uz kuriem 2016. gadā attiecas Direktīvas 2012/27/ES prasība par obligātu energoaudita veikšanu, atrodams Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā.

Kādi ir ieguvumi no rūpnieciskā energoaudita?

 • Pasūtītājs saņem energoresursu izlietojuma analīzi par iepriekšējiem 2 gadiem;
 • Pasūtītājs saņem akreditētas institūcijas izsniegtu ziņojumu par uzņēmuma enerģijas bilanci, kur aprakstīta esošā situācija;
 • Pasūtītājs saņem ziņojumu, kurā norādīti energoefektivitātes pasākumi un atbilstoši aprēķināts enerģijas ietaupījums;
 • Pasūtītājam tiek sniegta iespēja samazināt ražošanas izmaksas un uzlabot uzņēmuma konkurētspēju.

Kas jādara rūpnieciskā energoaudita pasūtītājam?

Veicamā darba apjoma novērtēšanai un objektīva piedāvājuma iesniegšanai ir nepieciešams saprast uzņēmuma lielumu un esošo situāciju saistībā ar energoresursu patēriņa uzskaiti uzņēmumā:

 • Īpašumā vai lietošanā esošās ēkas enerģijas (siltums, elektrība, kurināmais) patēriņa datu pieejamība;
 • Uzņēmumā izmantotie transportlīdzekļi, degvielas patēriņa datu pieejamība;
 • Pamatinformācija par tehnoloģisko aprīkojumu (piem. bāzes staciju skaits), enerģijas patēriņa datu pieejamība;

Kādēļ izvēlēties EKODOMA energoauditorus?

Atbilstoši likumdošanai, rūpnieciskos energoauditus veic nevis viena persona, bet personu grupa, kurā ir apvienoti cilvēki ar specifiskām zināšanām. Līdz ar LATAK atzinumu 2020. gada jūlijā, SIA EKODOMA ir piešķirta akreditācija reglementētajā jomā - uzņēmumu un rūpnieciskais energoaudits. Tieši tādēļ mūsu kvalificētie un zinošie vides inženieri un sertificētie ēku energoauditori sniegs profesionālu vērtējumu un ieteikumus, kas Jūsu uzņēmumam būs vispiemērotākie.

PIEDĀVĀJAM:

 • Energoaudits terciārā sektora ēkām
 • Industriālais energoaudits
 • Energoaudits ražošanas procesiem
 • Energoaudits elektropiedziņai
 • Energoaudits rūpnieciskās dzesēšanas sistēmām
 • Energoaudits rūpnieciskās ventilācijas sistēmām
 • Energoaudits enerģijas avotiem (piem. katliem) un siltumtīkliem

PĀRBAUDES NORMATĪVI:

Eksperti

Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212
Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212